تیتراتور پتانسیومتری

تیتراتور پتانسیومتری

برای  تعیین غلظت مجهول یک نمونه محلول از طریق غلظت مشخص یک محلول دیگر انجام می شود. به این عمل تیتراسیون می گویند. این دستگاه عمل تیتراسیون را با دقت بسیار بالا و به صورت خودکار انجام می دهد. دستگاه تیتراتور، فرآیندهای گوناگون تیتراسیون اسیدی – بازی، پتانسیومتری و کمپلکسومتری را می تواند انجام دهد.

کاربرد:

  • تعیین میزان سولفات، کربنات،هالیدها و … در نمونه های آزمایشگاهی
  • تعیین میزان انواع یونهای فلزی کلسیم، منیزیم، آهن و … در قرص ها و داروها
  • اندازه گیری اسید آسکوربیک، ویتامین ث، آسپرین و اسید بوریک و …
  • تعیین فاکتور اسیدی- بازی