دستگاه اندازه گیری سطح ویژه BET

دستگاه اندازه گیری سطح ویژه

یکی از مهمترین و شناخته شده ترین روش‌ها در ارزیابی مواد متخلخل، استفاده از روش جذب/ واجذب گاز نیتروژن است که با استفاده از تئوری Brunauer-Emmett-Teller موسوم به BET برای تخمین میانگین اندازه حفرات به کار برده می‌شود. این روش برای اندازه گیری مساحت ویژه و چگالی نانو لوله ها استفاده می شود. کاربرد:

– خصوصیات فیزیکی دارویی
– اندازه گیری تخلخل ساختارها در رهایش داروی کنترل شده
– اندازه سطح ویژه در نانو داروها